Archive for Marzec, 2014

Działania niepożądane

piątek, 14 marca, 2014

W celu zwiększenia skuteczności działania i rozszerzenia wskazań glikokor- tykosteroidy często kojarzy się z innymi związkami, np, o działaniu prze- ciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym, złuszczającym lub redukującym. Glikokortykosteroidy stosowane w opatrunkach okluzyjnych potęgują ich miejscowe działanie.

Działania niepożądane. Działania niepożądane wywierają szczególnie związki fluorowane i podwójnie fluorowane pochodne glikokortykosteroidów. Do najczęstszych należą m.in. zaniki skóry i tkanki podskórnej, rozszerzenie naczyń włosowatych (teleangiektazje), wybroczyny i rozstępy skóry, zaczerwienienie skóry, zwłaszcza twarzy (rubeosis steroidi- ca), zmiany o charakterze trądzika różowatego, ze szczególnym nasileniem wokół ust i powiek (deimatitis rosaceiformis, dermatitis peiioralis). W wyniku stosowania fluorowanych pochodnych na większe powierzchnie skóry (opatrunki okluzyjne), zwłaszcza u dzieci, mogą wystąpić powikłania ogólne (zespół Cushinga, hipokaliemia, osteoporoza, cukrzyca typu steroidowego, trądzik steroidowy i in.).

(więcej…)

Barwniki używane w diagnostyce chorób krążenia

piątek, 14 marca, 2014

Błękit Evansa jest zaliczany do barwników diazowych i używa się go do oznaczania objętości osocza lub krwi krążącej. Badanie przeprowadza się, oznaczając kolorymetrycznie stężenie barwnika we krwi po uprzednim podaniu określonej jego dawki. Błękit Evansa jest zielononiebieskim proszkiem, bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Podany dożylnie w ciągu 10 min rozmieszcza się równomiernie w całym organizmie. Stosowany jest zwykle w ilości 25 mg. Po tej dawce jego obecność we krwi stwierdza się przez kilka dni. Produkowany jest w 5 ml ampułkach w postaci 0,5% roztworu. Podobne właściwości i zastosowanie ma zieleń indo- cyjaninowa oraz błękit metylenowy.

(więcej…)

Proresid

środa, 12 marca, 2014

W żywicowym wyciągu z korzenia Podophyllum emodi znajduje się po- licykliczny lakton o nazwie podofilotoksyna oraz jej P-D-glikozyd. Po- dofilotoksyna hamuje podziały mitotyczne w stadium metafazy. Pochodne podofilotoksyny – etylohydrazyd kwasu podofilinowego oraz benzy- v liclowane glikozydy z Podophyllum emodi – są znane pod handlową nazwą Proresid.

Proresid jest podawany w kroplowym wlewie dożylnym (400 mg) (100 ml) w dawkach zwiększanych od 425 do 850 mg/24 h. W leczeniu ambulatoryjnym Proresid stosuje się doustnie we wzrastających dawkach od 100 do 420 mg/24.h.

(więcej…)

W napadowej porfirii wykazano

środa, 12 marca, 2014

W napadowej porfirii wykazano niedobór 5-5-a reduktazy steroidów. Zupełnie inną dziedzinę badań farmakologii klinicznej stanowi zjawisko interakcji leków. Mimo poznania farmakokinetyki danego leku u człowieka możemy się spotykać z zaskakującą zmianą działania leku i to zarówno w formie osłabienia, jak i wzmożenia działania, gdy chory pobiera go wraz z innymi lekami. Możliwość tej interakcji może zajść jeszcze przed podaniem leku, np. przy mieszaniu składników w czasie przygotowywania leku złożonego. Interakcja może wystąpić też w przewodzie pokarmowym, gdzie np. węgiel aktywowany lub wodorotlenek glinowy adsorbując równocześnie podany inny lek mogą znacznie zmniejszyć jego wchłanialność. Niektóre tetracykliny .mogą tworzyć związki kompleksowe z równocześnie podanym wapniem, bizmutem, glinem (np. w mieszance zasadowej, w mleku). Powoduje to utrudnienie ich wchłaniania. Są to przykłady wzajemnego oddziaływania, jeszcze zanim lek zaczął przedostawać się do środowiska wewnętrznego.

(więcej…)

Za granicą pojawiało się wiele doniesień potępiających ten lek

środa, 12 marca, 2014

Są to kliniczne zagadnienia farmakoterapii, których w różnych dziedzinach jest wiele w tym rozdziale mogą być tylko zasygnalizowane. Zdawałoby się, że jest to wyłącznie domena klinicystów. Rzeczywiście zagadnienia te są omawiane w-podręcznikach i czasopismach klinicznych. Jednakże są one również jakimś przedłużeniem powiązań farmakologa z klinicystą. Po prostu, tak jak farmąkologom brak jest biegłości w leczeniu chorych, odpowiednich uprawnień i zaufania chorych, tak klinicyści mają istotne trudności w ogarnięciu przebogatej nauki o lekach

(więcej…)

Furamid Wzór

środa, 12 marca, 2014

Właściwości przeciwpierwotniakowe mają związki organiczne arsenu, bizmutu i antymonu. Są to związki toksyczne – w tkankach uwalniają jony metali. Wyjątek stanowi melarsoprol i z tego powodu wyparł on wszystkie inne połączenia arsenu, które były dotychczas stosowane w leczeniu trypanosomiaz.

Związki pięciowartościowego arsenu (karbarson, tryparsamid, acetar- sol, glikobiarsol, melarsoprol) są stosowane w leczeniu trypanosomiazy, amebiazy i trychomoniazy. Związki trójwartościowego arsenu (mefarsen, neoarsfenamina) stosuje się w leczeniu kiły i trypanosomiazy.

(więcej…)

Cisplatyna

wtorek, 11 marca, 2014

Kompleksy platyny w postaci cisdiaminodichloroplatyny II (DDP, Cispla- tin, Platinol) hamują syntezę DNA poprzez krzyżowe wiązanie spirali. Lek ten stosowany jest w leczeniu guzów jąder (z wyjątkiem nasienia- ka), w rakach pęcherza moczowego, jajników oraz rakach wychodzących z naskórka w obrębie głowy i karku. Jest bardzo toksyczny, wywołuje wymioty, uszkodzenie nerek oraz uszkodzenie narządu słuchu.

(więcej…)

Trimethadione

wtorek, 11 marca, 2014

(Trimedal) Podać powoli dożylnie 1 g. Nie przekraczać dawki 5 g Lek skuteczny nie we wszystkich rodzajach drgawek

Poszczególne hasła podano w kolejności alfabetycznej. Nie podawano dawkowania poszczególnych odtrutek wówczas, jeżeli nie odbiegało ono od podanego w tab. 20.1.

Leczenie zatruć lekami o podobnych właściwościach chemicznych i tok-sykologicznych omówiono najczęściej pod jednym hasłem (np. glikozydy nasercowe, opioidy, barbiturany, salicylany, trójpierścieniowe leki prze- ciwclepresyjne itd.).

(więcej…)

Acyklowir wchłania się tylko nieznacznie

wtorek, 11 marca, 2014

Acyklowir wchłania się tylko nieznacznie z przewodu pokarmowego. Łatwo i szybko przenika do tkanek, również do oun, gdzie osiąga stężenie równe 50% stężenia we krwi. Biologiczny okres półtrwania wynosi 2,4 h. Wydala się przez nerki z moczem, głównie w postaci nie zmienionej.

Acyklowir jest dobrze tolerowany. Niekiedy obserwuje się jedynie zwiększenie stężenia azotu, pozabiałkowego i kreatyniny we krwi.

(więcej…)

Winblastyna i winkrystyna

wtorek, 11 marca, 2014

Spośród licznych dimerycznych alkaloidów indolowych występujących w korzeniu barwinka (Vinca rosea) praktyczne zastosowanie jako leki przeciwnowotworowe znalazły winblastyna i winkrystyna. Oprócz działania onkostatycznego oba alkaloidy mają działanie neurotoksyczne, objawiające się depresją psychiczną (winblastyna) lub zaburzeniem przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (winkrystyna).

(więcej…)

Pierwiastki promieniotwórcze

poniedziałek, 10 marca, 2014

Pierwiastki promieniotwórcze są stosowane do oznaczania objętości krwi krążącej oraz w badaniach krążenia w poszczególnych narządach wewnętrznych. W badaniach przepływu wieńcowego używane są izotopy 85Kr, 133Xe, 85Rn, które wprowadzane są przez cewnik do tętnicy wieńcowej.

Zakres możliwości diagnostycznych, w których wykorzystywane są pierwiastki promieniotwórcze, systematycznie się zwiększa. Między innymi metody izotopowe wprowadzono do diagnostyki guzów nowotworowych.

(więcej…)

Do częstych skaz metabolicznych należy

poniedziałek, 10 marca, 2014

Z tego powodu u tzw. wolnych acetylatorów hydrazyd kwasu izonikotynowego działa silniej i jest bardziej toksyczny – częściej występuje u nich polekowe zapalenie wątroby lub zapalenie wielonerwowe.

Do częstych skaz metabolicznych należy też niedobór aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Opisano ok. 80 różnych mutacji tego enzymu, którego cząsteczka składa się z ok. 420 aminokwasów. Najlepiej poznany – jest typ A (afrykański) tego defektu. U niektórych nosicieli występuje przewlekła niedokrwistość hemolityczna, u innych, pozornie zdrowych, choroba ujawnia się niespodziewanie i z całą gwałtownością w przypadku przyjęcia niektórych łęków lub wystąpienia pewnych zakażeń.

(więcej…)

W chemioterapii nowotworów

poniedziałek, 10 marca, 2014

W chemioterapii nowotworów stosuje się duże dawki estrogenów: estron (Estrone0, Oestronum) 1-5 mg domięśniowo lub dietylostylbe- strol (Diethylstilbestrol0, Stilboestrolum) 5-15 mg domięśniowo 1-2 razy dziennie.

Androgeny> np. testosteron (Testosterone propionate0, Testosteronum propionicum), są stosowane w leczeniu raka sutka u kobiet przed okresem pokwitania. Androgeny hamują rozrost komórek nowotworowych w guzie, jak również w przerzutach, z wyjątkiem przerzutów do wątroby i oun.

(więcej…)

Powyższe dziedziny farmakologii klinicznej mają

poniedziałek, 10 marca, 2014

Powyższe dziedziny farmakologii klinicznej mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa chorego podczas farmakoterapii. Oznacza to zmniejszenie częstości wszelkich niespodziewanych (lub nie zamierzonych) reakcji polekowych, które tak często kwalifikujemy jako uczulenie, zatrucie, oporność, nietolerancję, idiosynkrazję itp. Określane one bywają wspólnym terminem działań niepożądanych.

(więcej…)

Widarabina

poniedziałek, 10 marca, 2014

Widarabina jest arabinozydem arabiny (Vira-V). Mechanizm działania przeciwwirusowego jest zbliżony do acyklowiru – widarabina ulega w komórce fosforylacji do aktywnego metabolitu (Ara-ATP), który hamuje wybiórczo polimerazę wirusowego DNA, prowadząc w konsekwencji do zahamowania replikacji wirusa.

Widarabina nie wchłania się z przewodu pokarmowego i może być podawana tylko pozajelitowo (i.v.). W organizmie jest względnie szybko dezaminowana do nieaktywnego arabinozydu hipolcsantyny (biologiczny okres półtrwania t0 5 ^ 4 h). Wydala się przez nerki z moczem głównie w postaci nieaktywnej.

(więcej…)