Busulfan (Busulfan0, Myleran) znacznie się różni od innych leków alkilujących budową chemiczną, a także zakresem działania. Busulfan w małych dawkach działa wybiórczo depresyjnie na układ leukoblastyczny, a w dawkach nieco większych hamuje również układ megakarioblastycz- ny i erytroblastyczny.

Busulfan jest iekiem z wyboru w przewlekłej białaczce szpikowej oraz w erytroblastozach (czerwienica). W białaczce podaje się go doustnie w dawce 0,05-0,15 mg/kg/24 h, aż do zmniejszenia się całkowitej liczby krwinek białych do 1 • 10°/1, a następnie podaje się podtrzymującą dawkę 0,01-0,03 mg/kg tygodniowo. Busulfan daje kilkumiesięczne remisje u 90% chorych na białaczkę.