Cytarabina (Cytarabine,0 arabinozyd cytozyny) może być uważana za antymetabolit nukleotydów, który hamuje enzymatyczną transformację fosforanu cytydyny do fosforanu dezoksycytydyny (ryc. 14.2). Cytarabine stosuje się w limfoblastozach, ma ona także- działanie przeciwwiruso- we.

Takie antymetabolity aminokwasów, jak azaseryna (O-diazoacetylo-L- -seryna) lub diazomycyna (N-acytylo-6-diazo-5-okso-L-norleucyna) hamują biocyklizacje zasad purynowych z aminokwasów. Są podejmowane próby stosowania antymetabolitów aminokwasów jako leków onkosta- tycznych i immunosupresyjnych.