Dotychczas uważano, że interferon jest potencjalnym lekiem przeciwwi- rusowym. W ostatnich latach wiele mówi się o interferonie jako leku nadającym nowy kierunek w leczeniu chorób nowotworowych. Rozróż- niamy 2 podstawowe typy interferonu. Interferon typu I jest wytwarzany przez krwinki białe i fibroblastv, a interferon typu II przez komórki im- munokompetentne T. Interferon II w działaniu immunosupresyjnym jest ok. 10-100 razy bardziej aktywny niż typ I.

Obecnie uważa się, że punkt uchwytu działania przeciwnowotworowe- go interferonu leży w komórkach NK. Interferon może nasilić aktywność już powstałych komórek NK lub pobudzić różnicowanie w kierunku powstawania nowych.