W zakresie obrony praw człowieka tworzone są krajowe i lokalne komitety etyczne, złożone z przedstawicieli dużych organizacji społecznych i przedstawicieli medycyny, które na podstawie szczegółowego planu i uzasadnienia wydają zezwolenia na przeprowadzanie tego rodzaju badań biomedycznych. Inną formą zabezpieczenia obywatela przed niebezpieczeństwami wynikającymi z używania leków są stale rosnące wymagania stawiane producentom przy rejestracji nowych leków. Wymagania te różnią się w poszczególnych krajach, w niektórych są bardzo duże. Spełnienie tych wymagań jest bardzo kosztowne, a producent, który zainwestował ogromne sumy w opracowanie leku, dolicza dodatkowe wydatki podnoszące cenę jednostkową leku. W efekcie nowe leki są coraz droższe, a koszty leczenia niezmiernie rosną, zagrażając równowadze budżetów narodowych.

Ocena kliniczna musi dotyczyć nieraz leków nawet już od dawna znanych. Na przykład znany i powszechnie używany lek, jakim jest kwas acetylosalicylowy, produkowany przez różne firmy, choć odpowiadający temu samemu wzorowi chemicznemu, podany w identycznej dawce okazał się nieekwiwałentny biologicznie w gotowych postaciach różnych preparatów. Okazało się przy zastosowaniu badań farmakokinetycznych, że wśród będących w handlu preparatów można wyróżnić 5 rodzajów preparatów, przy czym różnice osiąganego stężenia w osoczu sięgały aż 50%. To samo dotyczy pozornie identycznych preparatów chloramfenikolu (racematy) lub indometacyny i innych. Zmieniają się właściwości lecznicze i skuteczność preparatów w zależności od zanieczyszczeń, spo-sobu krystalizacji, od zastosowanego podłoża, od końcowej formy leku, od sposobu zabezpieczenia, od jego składowania lub eksportu w inną strefę klimatyczną.