Ogromna liczba danych uzyskiwanych w badaniach farmakokinetycz- nych wymaga już opracowywania komputerowego, szczególnie wówczas, gdy stężenie leku bada się w różnych kompartmentach, określając jego formy związane, jego metabolity oraz zmieniające się lub pojawiające się różne parametry metabolizmu ustrojowego itp.1

Stężenie leku w osoczu nie jest jedynym parametrem, który rnazna^ czenie dla charakterystyki- działania leku. Ważne znaczenie zwłaszcza dla – kumulacji w organizmie, ma biologiczny okres półtrwania leku W osoczu, który jest również wskaźnikiem dynamicznej równowagi pomiędzy procesami przyswajania, dystrybucji metabolizmu i wydalania. Biologiczny okres półtrwania warunkuje czas działania leku. Przykładem istotnych różnic gatunkowych zarówno parametrów farmakokinetycz- nych, jak i farmakodynamicznych jest poniższe zestawienie wg Hilla (przedstawicielom wszystkich gatunków podano tę samą dawkę hekso- barbitalu na kg masy ciała).