W napadowej porfirii wykazano niedobór 5-5-a reduktazy steroidów. Zupełnie inną dziedzinę badań farmakologii klinicznej stanowi zjawisko interakcji leków. Mimo poznania farmakokinetyki danego leku u człowieka możemy się spotykać z zaskakującą zmianą działania leku i to zarówno w formie osłabienia, jak i wzmożenia działania, gdy chory pobiera go wraz z innymi lekami. Możliwość tej interakcji może zajść jeszcze przed podaniem leku, np. przy mieszaniu składników w czasie przygotowywania leku złożonego. Interakcja może wystąpić też w przewodzie pokarmowym, gdzie np. węgiel aktywowany lub wodorotlenek glinowy adsorbując równocześnie podany inny lek mogą znacznie zmniejszyć jego wchłanialność. Niektóre tetracykliny .mogą tworzyć związki kompleksowe z równocześnie podanym wapniem, bizmutem, glinem (np. w mieszance zasadowej, w mleku). Powoduje to utrudnienie ich wchłaniania. Są to przykłady wzajemnego oddziaływania, jeszcze zanim lek zaczął przedostawać się do środowiska wewnętrznego.

Wiele możliwości interakcji istnieje w fazie wchłaniania. Zmiana pH np. przez alkalizację soku żołądkowego lub zahamowanie sekrecji żołądkowej zmniejsza wchłanianie fenobarbitalu lub kwasu acetylosalicylowego i innych leków. Środki przeczyszczające wzmagające perystalty- kę jelit upośledzają wchłanianie przez skrócenie czasu przebywania leku w jelitach, parafina ciekła i cholestyramina utrudniają wchłanianie przez interferencję z substancjami rozpuszczalnymi w tłuszczach. Podobny efekt choć na drodze innego mechanizmu wywołuje neomycyna.

Transport leków w osoczu odbywa się w znacznej mierze w formie połączeń z białkami, przy czym główną rolę odgrywają albuminy. Wiązanie leku z albuminami upośledza transport leku do narządu docelowego. W wyniku konkurencji o miejsce wiązania z białkiem transportowym, kwas acetylosalicylowy zwiększa efekt doustnych leków hipogli- kemizujących lub np. penicyliny. Taki efekt może być czasem niebezpieczny. Salicylany lub butapirazol wypierają np. z połączeń z białkami leki przeciwkrzepliwe hydroksykumaryny, prowadząc do groźnej niekiedy skazy, krwotocznej.